Lý do Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

Bộ Tài chính đề xuất Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có không quá 04 Phó Chủ tịch (quy định hiện nay không quá 3 Phó Chủ tịch).