Cảnh giác trước khi mua gói dịch vụ "sở hữu kỳ nghỉ"

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân về việc nâng cao cảnh giác trước khi mua gói dịch vụ "sở hữu kỳ nghỉ".