Nvidia cho thấy điều gì về tương lai kinh tế toàn cầu?

Nvidia trở thành công ty vốn hóa lớn nhất thế giới cho thấy, tầm quan trọng tuyệt đối của chip, trung tâm dữ liệu đối với tương lai nền kinh tế toàn cầu.