Có được tham gia hai gói thầu tư vấn trong cùng dự án?

Đơn vị bà Nguyễn Thị Tho (Khánh Hòa) thực hiện chấm thầu cho gói thầu tư vấn quản lý dự án sửa chữa công trình dân dụng (từ năm 2023) với dự toán được phê duyệt 3 tỷ đồng, nguồn quỹ phát triển hoạt động của đơn vị.