Chức năng, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.